GDPR

Personuppgiftshantering – GDPR


Information enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Infra Management. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter för att ge dig så bra service som möjligt. Texten gäller Infra Management i Norr AB behandling av personuppgifter.


Introduktion
Vi på Infra Management i Norr AB (556611-0580) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Infra Management sker i enlighet och tillämpning personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).
Infra Management, eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta Infra Management. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.


Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, samt bild, personnummer, tävlingsbidrag, användning av våra webbplatser eller IP-adress.


När sker behandling av personuppgifter?
Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering eller lagring, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Martin Åberg, Infra Management i Norr AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?
Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vi på Infra Management behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service, genomföra försäljning och leverans av beställda produkter och tjänster i samband med förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara offertförfrågan, Förfrågningar på websidan ccinfra.se, inframanagement.se, anmälan till våra event, tävlingsbidrag som annonseras bland annat på våra hemsidor och som du väljer att delta i eller prenumeration på vårt nyhetsbrev som du beställer.

Personuppgifter behandlas även för statistikändamål för oss att se och förstå hur användare nyttjar vår hemsida och för att kunna utveckla och förbättra innehållet. Sådana uppgifter används dock i en form som inte kan identifiera dig som individ.
Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring, uppföljningar samt för utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster. I fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.


Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1)   Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2)   Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
1)   Transporter (logistikföretag och speditörer).
2)   Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3)   Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
4)   IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten, en säker behandling av- och sekretessen för personuppgifter.


När du kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med Inframanagement på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post.
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende
 • Leverera önskad information, offert eller order

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).


Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES.
I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och gällande lagkrav, max 7 år.


När vi har en skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.
Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.


Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har rätt att uppdatera, radera eller flytta dina personuppgifter.
Infra Management strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl
  för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
   

Rätt till registerutdrag (s.k. registerutdrag). Du kan begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av en PDF-fil med angivande av namn, ev kundnummer och eller personnummer, telefonnummer, email, adress, kreditinformation, orderhistorik, information kring laglig anledning att spara uppgifterna).

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag eller dataportabilitet, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Begäran om registerutdrag eller dataportabilitet skall ske skriftligt till oss.

Vad är cookies och hur använder vi det?
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Infra Management använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. På våra webbplatser använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i förstahand för analyser, t.ex. Google Analytics eller albacross.com).
   

Du kan läsa mer om cookies här: pts.se eller allaboutcookies.org


Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


Datainspektionen
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter
Infra Management i Norr AB (556611-0580) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Martin Åberg
Infra Management i Norr AB
Storgatan 9,
972 38 Luleå
E-post: martin@inframanagement.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

Ändrade integritetsvillkor
Infra Management kommer på grund av ändrad lagstiftning eller motsvarande skäl att löpande uppdatera dessa integritetsvillkor. Infra Management rekommenderar dig att läsa igenom villkoren för att vara uppdaterad om hur Infra Management skyddar och hanterar din personliga information.